Eşimden ayrılınca enişteme vermeye başladım

Eşimden ayrılınca enişteme vermeye başladım

Selam sikiş severler ben evli bir bayanım ama kocamla boşanmak üzereyiz ve bu süreçte ablam ve eniştem hep yanımda durdu bende eniştemden gerçekten çok hoşlanıyordum.
Bir ara ablamla eniştemi sikişirken gördüm ve ablam eniştemin yarağına dayanamıyordu çünkü ben yarağı gördüğümde inanamadım ve ablama hak vermeye başladım neyse size hikayemi anlatayım iyi okumalar.
B?ş?nm? ?ş?m?l?rınd? ?bl?m v? Enişt?m h?? y?nımd? ?ldul?r.
İçimd? b?ş?nm?nın g?tir???ği y?ni ??runl?rın k?rku?u v?rdı.
Evimiz kir? ?lduğu için, b?ş?nm? ??nr??ı k?l?bil???ğim t?k y?r ?bl?mın ?viydi.
?lıştığım İzmir’d?n B?b? ?vi ?l?n ?ydın’? dön?m?zdim.
Z?t?n bunu ?bl?m d? i?t?m?zdi.
?üny?d? h?rş?yd?n f?zl? ??vdiğim ?bl?mın b?nim için y??m?y???ğı hiçbir ş?y y?ktu.
Evliliğim ?ır??ınd? ??lınd? d?ğru dürü?t b?n? ilgi?i ?lm?y?n ?hm?k k???mın dış?rıd?, b?niml? muk?y??? bil? ?dil?m?y???k k?dınl?rl? gönül ilişkil?ri y?ş?dığını ?bl?m d? Enişt?m d? biliy?rl?rdı.
H?tt? Enişt?m, k?ç k?z b?n? ilgi?izliği k?nu?und? ?hm?k k???ml? k?nuşmuş, ?n? n??ih?tl?r v?rmiş, ?m? k???m v?zg?çm?diği gibi b?niml? ‘T?n Uyuşm?zlığı’ ?lduğunu iddi? ?d?r?k, h?r d?f??ınd? ilgi?izliğin? bir kılıf uydururdu.
??lınd? b?n ?hm?k k???mın ? k?dınl?rı n??ıl mutlu ?d?bil???ğini d? ?klım ?lm?zdı.
Zir? n?rm?l b?yutt?ki ?iki d?h? ??rtl?şm?d?n h?m?n b?ş?lır, b?ni i?? hiç düşünm?zdi.
V? b?n h?r d?f??ınd? ?n? kinl?nir, içimd?n derdim.
B?ş?nm?d?n ??nr? ?bl?m v? Enişt?m k?ndil?rin? yük ?l???ğımı k??inlikl? hi???ttirm?d?n b?ni ?vl?rin? k?bul ?ttil?r.
G??? ?lduğund?, g?l???ğim? d?ir ?ndiş? v? b?liri?izlik d?lu düşün??l?riml? uykuy? d?lm?y? ç?lışırdım.
?m? b?n bunl?rı düşünürk?n ?bl?mın y?t?k ?d??ınd?n ?ğl?m?y? b?nz?r iniltili ???l?r duym?y? canlı bahis b?şl?dım.
İn?nın bu ???l?r? ??lınd? y?b?n?ıydım.
Zir? k???m b?ni bir k?z bil? inl?t?r?k ?ikm?mişti.
Bu ???l?ri ?rtık ?ık ?ık duyuy?r v? ? ?nd? ?bl?mın ?mınd? Enişt?min ?ikinin gidi? g?ldiğini ç?k iyi biliy?rdum.
Porno İzle.
? ?n b?nim d? tüm ?rzul?rım k?b?rıy?r, M??turb??y?n y??ıy?rdum.
N? v?r ki M??turb??y?n ?ır??ınd? b?nim d? t?k düşün??m Enişt?min y?r?ğını içimd? hi???tm?k ?luy?rdu.
Enişt?min b?ni çılgın?? ö??r?k ?ikm??i ?rtık d?y?nılm?z ?lm?y? b?şl?mıştı.
?ynı ?v içind? ?rtık ş?k?l?r d? b?şl?mış, ??nki b?n d? (h?nüz) ?ikilm?diğim h?ld? ?bl?mın kum??ı ?lmuştum.
Enişt?ml? ?bl?mın y?nınd? h?rş?yi k?nuşur ?lmuştuk, ?m? b?n h?l?n Enişt?min b?n? k?rd?ş gözüyl? b?ktığını düşünüy?r, bund?n büyük umut?uzluğ? k??ılıy?rdum.
?n??k şunu d? düşünüy?rdum.
Z?t?n tüm bu y?r?iz ?ndiş?l?rim kı?? ?ür? ??nr? bitti v? b?n Enişt?min b?ni ?ikm? h??r?tiyl? n??ıl y?nı? tutuştuğunu (??nr?d?n) ?bl?md?n öğr?ndim.
M?ğ?r ?bl?ml? Enişt?m ?ikişirl?rk?n F?nt?zil?ri h?? b?nim üz?rim? kuruluymuş.
Enişt?m ?bl?mın ?mın? k?ydığınd?, h?? ?n?, “K?rı?ığım, ?öyl? b?n?, bu y?r?k Sıl?nın ?mın? gir?r mi?” diy? ??r?r, ?bl?m d?, “T?bii gir?r k????ım, h?m d? n??ıl gir?r!” d?rmiş v? bu F?nt?ziyl? in?nılm?z z?vkl?r y?ş?rl?rmış.
?m? işin iyi t?r?fı, ?bl?mın d? Enişt?m? bu k?nud? h?? d??t?k v?rm??i.
S?nırım T?mmuz ?yının ?rt?l?rınd? ?um?rt??i günü, ?bl?m b?y?n ?rk?d?şl?rıyl? ç?rşıy? gitm?k için ?özl?şmiş v? k?hv?ltıd?n ??nr? ?rk?d?şl?rıyl? buluş?r?k ?vd?n çıkmıştı.
Enişt?m v? b?n ?vd? y?lnız k?lmıştık.
S?nr?d?n öğr?ndim ki, tüm bunl?r bir ?l?nın ??rç??ıymış.
V? bu ?l?n Enişt?min b?ni ?ikm??i üz?rin? kurulmuş.
?bl?mın ?vd?n çıkışıyl? ??lınd? b?nd? d? bir h?y???n bahis siteleri b?şl?mıştı.
Enişt?m T?l?vizy?nd? Z???ing y??ıy?r v? b?n d? k?ltukt? öyl??? ?turmuş T?l?vizy?n? b?kıy?rdum.
Enişt?m uz?kt?n kum?nd? ?l?tini bır?ktı v? b?n?, “Sıl? n? düşünüy?r?un? Y?nımızd? ?ıkılıy?r mu?un? G?l???ğ? d?ir ?l?nl?rın v?r mı?” d?di.
B?n d?, “V?ll? H???n ?bi (Bu ?r? ?nişt?min ?dı H???n v? b?n ?n? H???n ?bi diy? hit?? ?d?rim), h?nüz k?f?m ç?k k?rışık, ?l?yın ?tr??ini üz?rimd?n ?t?m?dım.
Hiç bir ş?y düşün?miy?rum d???m y?l?n ?lm?z.
Enişt?m d? b?n? ş?k? y?llu, “Y?hu Sıl? düşünm?n? g?r?k y?k, b?n ??ni d? ?lırım, ??n d? b?nim ikin?i ?şim ?lur?un!” d?di gül?r?k v? gözl?rimin için? b?k?r?k b?nim t??kimi ölçm?y? ç?lıştı.
B?n d? ?n? yin? gül?r?k, “?bl?m bunu duy??, h?rh?ld? ??ni öldürür v? b?ni d? ?uç?uz ?lduğum h?ld? ?vd?n ?t?r!” d?dim.
V? işt? ? z?m?n Enişt?m, “B?k Sıl?, ?bl?nl? bizim ?n büyük F?nt?zimiz ??n?in, bu ?bl?nın d? i?t?diği bir ş?y!” d?yin?? in?n?m?dım.
?m? Enişt?m ç?k ?iddiydi.
B?n ş?şkındım, h?y???nl?ndım, k?rm?k?rışık ?ldum.
? ?n Enişt?min k?ll?rın? k?ndimi bır?kı?, b?ni d?li?? ?ikm??ini i?tiy?rdum ??nki, “S?n ?iddimi?in H???n ?bi?” d?dim.
Enişt?m d?, “Y?min ?d?rim ?iddiyim!” d?di.
İşt? ? ?n h?y?tımın y?ni b?şl?dığı ?ndı.
Günl?r?? ?bl?mı inl?t?r?k ?ik?n Enişt?ml? bird?n güçlü iki mıkn?tı? gibi k?n?tl?ndik biribirimiz?.
T?nrım ? n??ıl ö?üşm?kti.
Enişt?m ?lbi??l?rimi d?li gibi çık?rıy?r ?m? k?ndi ??yunmuy?rdu.
İlk işi, m?ğ?r ?vl?t gibi h??r?t duyduğu ?mımı görm? ?rzu?u il? kül?dumu yıldırım hızıyl? çık?rm?k ?ldu.
Sul?nmış ?mım k?rşı?ınd? duruy?r öyl??? b?kıy?r, “T?nrım in?n?mıy?rum.
S?nund? n??i? ?ttin!” diy?rdu.
B?n ş?şmış k?lmıştım.
Enişt?min b?n? bu k?d?r h??r?t ?lduğunu bil??ydim, canlı bahis siteleri y?min ?d?rim ?vliyk?n bil? v?rirdim ?n?.
Bird?n ?mım? yumuldu.
?iliyl? y?l?mıy?r ??nki ?ikiy?rdu.
B?n iki ?liml? ?nun b?şını tutmuş z?vkt?n çıldır???k h?ld?ydim.
Nih?y?t ?rk?ğimi bulmuştum.
Bir?z ??nr? ?ik???kti b?ni.
? y?r?ğı ?mım? gir???kti.
B?n d? bir ?n ön?? ?nu t?tm?k, ?nun ?mım? girm??ini i?tiy?rdum.
Enişt?m b?ni h?m?n, ?bl?ml? ?ikiştikl?ri y?t?k ?d?l?rın? götürdü.
B?n t?m ?l?r?k ??yunurk?n ? d? tüm göml?k düğm?l?rini ??bır?ız?? çözm?y? ç?lışıy?r, ?li ?y?ğın? d?l?nıy?rdu.
??nt?l?nunu kül?duyl? birlikt? bir çır?ıd? çık?rdığınd?, ?hm?k k???mınkind?n büyük ?l?n muht?ş?m ?iki b?ni ?ikm?k üz?r? ç?kt?n k?lkmıştı.
? d?, b?n d? d?h? f?zl? d?y?n?m?dık, z?t?n ?ul?rı ?k?n ?mım? dibin? k?d?r g?çirdi ?ikini.
V? ön?? y?v?ş y?v?ş, ??nr? hızlı hızlı git g?l y???r?k, 5 d?kik? ?ürm?d?n içim? b?ş?ldı.
“Ç?k h?y???nl?ndım ku?ur? b?km? b?ldız, bund?n ??nr?kil?r ç?k d?h? uzun ?ür?r m?r?k ?tm?!” diy?r?k, ? gün b?ni t?m üç ???t? y?kın ?ikti v? t?m 4 k?z ?mımın için? b?ş?ldı.
?kş?m? d?ğru ?bl?m g?ldiğind? Enişt?m ?nu y?t?k ?d??ın? ??ktu v? bir müdd?t ?r?d? k?ldıl?r.
B?ni ?iktiğini ?öyl?miş ?bl?m?.
?bl?m y?t?k ?d??ınd?n çık?rk?n yüzünd?ki if?d?yi h?y???nl? b?kliy?rdum.
?bl?m çıktı v? yüzüm? gülüm??y?r?k b?ktı, “S?ni ??ni! S?nund? k???mın F?nt?zi?ini g?rç?kl?ştirdin, y?din y?r?ğını! Bund?n ??nr? üçümüz birlikt? ?ynı y?t?kt? y?t???ğız, m?r?k ?tm? k???m ikimiz? d? y?t?r!” diy?r?k k?lum? girdi v? ?kş?m y?m?ğini h?zırl?m?k için ?bl?ml? mutf?ğ? g?çtik.
?rtık Enişt?m ikimizin d? k????ı! B?z?n üçümüz b?r?b?r, b?z?n d? t?k t?k ?ikişiy?ruz.
İn?nılm?z d?r???d? mutluyuz.
?bl?ml? ?r?mızd? k??inlikl? kı?k?nçlık y?k.
İkimiz d? ?ynı y?r?ğı z?vkl? yiy?ruz.
Bu h?y???nı t?tm?y?n bil?m?z.
Evl?nm?k gibi bir niy?tim k??inlikl? y?k çünkü enşitemin yarağı çok büyük ve hem bana hemde ablama yetiyor,ben böyle büyük bir yarağı bırakıp hiç evlenirmiyim.
Porno iskiş hikayeleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED POST

Türbanlı Annemle Seks Hikayemiz 6

Türbanlı Annemle Seks Hikayemiz 6 Artık annemle sadece oynaşmak hayalim yerini dolu dolu seksle geçen günlere bırakmıştı. Annem bir yönden…

Kocamın Ortakları

Kocamın Ortakları Kocamın Ortakları Merhaba, Adım Nazan.1.70 boyunda,57 kilo,kumral,buğday tenli,dolgun göğüslü,kalçaları arkaya doğru çıkık yani kısacası erkeklerin sikmek için can…

Ev Partisinde Babam Sızınca Annem Sapıttı

Ev Partisinde Babam Sızınca Annem Sapıttı Merhaba adım sevgi size bir hafta önce başımdan geçen bi olayı anlatıcam biz izmirliyiz…

olgunun tatı başka

olgunun tatı başka slm ben ankaradan hasan sizleri kendimi tanıtıyım 179boy 85kilo beyaz tenliyim yaşım 27 bir evlilik yapdım ayrıldım…

kartal escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort sakarya escort sakarya escort porno izle izmir escort sakarya travesti