Kocamın yarağını emerek boğazıma kadar alıyorum

Blonde

Kocamın yarağını emerek boğazıma kadar alıyorum

Merhaba ben evli ve kocamı seven bir insanım eşimle yatakta çok iyi sikşşiyoruz ve ben üşüdüğüm zamanlar kocamın  koca yarağını ağzıma alıp ısınmaya başlıyorum şimdi size iyi okumalar.
B?n iş? y?ni girdiğimd?n, b?n? izin v?rm?dikl?ri için, b?n d? ??z?r günü t?kb?şım? ?t?bü?? ?tl?dım Tr?ky?d? ç?k bilin?n bir ?l?j? d?niz? gittim.
M?y?mu giydim bir?z gün?şl?ndim v? d?niz? girdim.
Su b?rr?k v? t?rt?mizdi, t?miz ?uyu buldum mu, kurb?ğ? gibi gözl?rim ?çık yüzm?yi ??v?rim.
Yin? böyl? yüzüy?rdum, b?y?ğı ?çılmıştım.
K?rkmuy?rdum çünkü b?nim yüzdüğüm y?rd? bir çift d?h? v?rdı.
Çift birbirl?rin? ç?k y?kındı, h?tt? k?dın ?rk?ğin ku??ğınd?ydı diy?bilirim.
İlk ön?? k?dının ??k yüzm? bilm?diğini v? ?rk?ğin b?ynun? ??rıl?r?k yüzdükl?rini düşündüm.
Yin? ?uy? d?ldım v? gözl?rim ?çık yüzüy?rum, bird? n? gör?yim, k?dın ?rk?ğin b?lin? ?y?kl?rını d?l?mış, k?dının bikini?inin ü?t kı?mı v?r f?k?t ?ltı çı?l?k, ?rk?ğin d? ?ltınd? m?y? y?k.
Porno İzle.
Erk?k ?ltt?n k?dının ?m?ığın? y?rr?ğını ??kmuş, ?uyun içind? h?bir? ??m??lıy?r.
N? y?l?n ?öyl?y?yim bu m?nz?r? ç?k h?şum? gitti, b?lki d? y?rım ???t k?d?r, kı?? ?r?lıkl?rl? bunl?rı dikizl?dim.
B?lki d? bir h?ft? ?luy?r y?r?k y?m?mişim, ??nım y?r?k i?t?di, ?m? n??ıl ?l???ktı.
Birbirimiz? b?kı? gülüşüy?rduk, ?nl?mışl?rdı ?nl?rın ?ikiştikl?rini f?rk?ttiğimi.
Bir ?ür? ??nr? ??mimiy?timiz il?rl?di, t?nıştık (Z?yn?? v? Muz?ff?rl?).
Birlikt? d?nizd?n çıktık, ?l?jd? uz?ndık, ??hb?t ?ttik.
G?rib?n in??nl?r? b?nziy?rl?rdı, f?k?t k?nuşm?l?rınd?n ?nl?dığım k?d?rıyl? ç?k m?d?ni v? ?çık fikirliydil?r.
Evli d?ğill?rmiş, birbirl?rini d??t tutmuşl?r, ?ikiş???k y?r bul?m?dıkl?rı için d?niz içind? ?ikişiy?rl?rmış…Z?yn?? b?n? ??rdu, “Hiç d?nizin içind? ?ikiştin mi?” diy?.
B?n d? n??ıl ?ldu ?nl?m?dım, gül?r?k ş?k??ın?, “Y?k y??m?dım, ?m? izin v?rir??n Muz?ff?rl? d?n?m?k i?t?rim!” d?dim.
Z?yn?? d?, “B?n? gaziantep escort uy?r, z?t?n k???m d?ğil, d??t t?kılıy?ruz, bugün v?rız y?rın y?kuz, ölümlü düny?, Muz?ff?r d? i?t?r?? ?ikiş?bilir?iniz!” d?m??in mi.
Muz?ff?rin ??nın? minn?t t?bii, gül?r?k, “?hhh, ?ikil???k ?m?ık birk?n iki ?ldu!” d?di.
Elimd?n tutu? b?ni k?ldırdı v? h?m?n d?niz? girdik.
Bir?z ?çıldık v? ?ll?şm?y? b?şl?dık.
B?n Muz?ff?rin y?rr?ğını m?y??und?n dış?rı çık?rdım ?kş?m?y? b?şl?dım.
? d? b?nim m?y?mu k?n?r? ?ıyırı? ?m?ığımı ?ll?m?y? b?şl?dı.
??niz içind? ? z?vki ?nl?t?m?m.
?m?ığım z?t?n ı?l?k v? y?r?k y?m?y? h?zır, b?n h?m?n bir b???ğımı yuk?rıy? k?ldırdım, Muz?ff?r d? h?m?m y?r?ğını ?m?ığım? ??ktu.
K???ml? ç?k ?ikiş y??tım, h?rtürlü ?ikiştim, f?k?t böyl? bir z?vk t?tm?dım.
Muz?ff?rin y?r?k b?nim ?m?ığımd?, b?nim k?ll?rım ?nun b?ynund? v? dud?kl?rınız birbirin? k?n?tl?nmiş bir durumd?, ??nki d?nizd? d?ğil d?, z?vk d?ry??ınd? yüzüy?rum…Böyl? y?rım ???t? y?kın ?ikiştikt?n ??nr?, Muz?ff?rin b?ynund?, ??r?ıl? ??r?ıl? b?ş?ldım.
T?bii Muz?ff?r durur mu, ? d? içim? b?ş?ldı.
B?n k?runduğum için ?r?bl?m y?ktu.
Sikişimiz bitti, d?nizd?n çıktık, t?kr?r ?l?j? Z?yn?bin y?nın? g?ldik.
Z?yn??, “E??, m?r?kını gid?rdin mi? N??ıl, güz?l ?luy?rmuymş?” d?di.
“Ev?t h?rik?ydı!” d?dim.
Z?yn?? d?, “Şu düny? n? g?ri?, biz ?ikişm?k için y?r bul?mıy?ruz, d?nizd? ?ikişm?y? ç?lışıy?ruz, ??n g?li? b?n? ?rt?k ?luy?r?un.
K???nl? ?vind? ?ikiş?miy?rmu?un b? k?dın?” d?di.
Z?yn?bin bu ?özl?ri b?ni ç?k ?tkil?mişti, b?n niy? böyl? bir ş?yi h?m d? hiç t?nım?dığım bir ?rk?kl? y??mıştım diy? düşündüm bird?n.
Bildiğim t?k ş?y, ? y?rr?ğı ? ?m?ığın içind? görün??, b?nim ?m?ık t? y?rr?k i?t?di.
? ?nd? k??? m?ml?k?tt? ?iktir???k b?şk? kim?? y?ktu, kim? ?iktir???ktim, muh?bb?ti g?çin?? b?n d? Muz?ff?r? ?iktirmiştim.
Z?yn?? d?, “Niçin ‘?ikişir?iniz’ diy?r?un d?, ‘?ikişiriz’ d?miy?r?un?” d?di.
Z?yn?? öyl? d?yin?? b?nim ?m?ık yin? k?rın??l?şm?y? b?şl?dı, “Siz ?ikişir?iniz, birbiriniz? d?y?r?ınız, ??nr? b?n? ?ır? g?lir??, b?n d? ?ikişirim!” d?dim.
Bu t?klifim? ?n ç?k Muz?ff?r ??vinmişti, “B?n t?rih? bir b?k?yım, y?k?? bu gün b?nim d?ğum günüm mü?” diy? bir ???iri y??tı.
“B?n bir t?n? ?m?ığı n?rd? v? n??ıl ?ik???ğim d?rk?n, iki t?n? ?m?ık ?ldu ?ik???ğim, h?md? ?vd? kim??y? y?k?l?nm? k?rku?u ?lm?d?n.
K?ndimi t?vukl?rın üz?rind?n inm?y???k bir H?r?z gibi hi???diy?rum!” diy? ???iri ü?tün? ???iri y??ıy?r, “?hh ş?n?? b?k b?, n? güz?l, i?t?r ?m ü?tünd? ?m, i?t?r göt ?ik?rim!” diy?rdu.
Bunl?rl? muh?bb?ti iyi?? ?ikişm?y? döktük.
?kş?m? k?d?r d?nizd? h?m yüzdük h?m ?ikiştik.
T?bii ?vd? y?????ğımız ?ikişl?ri düşündük?? d?nizd?ki ?ikişl?r f?zl? z?vk v?rm?z ?ldu.
Y?zık, Muz?ff?rin kötü bir H??ı Mur?t ?r?b??ı v?rmış, ?kş?m ?tl?dık ?r?b??ın? v? b?nim ?v? v?rdık.
İlk işimiz ?ır?yl? duş? girm?k ?ldu.
Z?yn??l? ?kş?m y?m?ğini h?zırl?dık.
Bu ?r?d? bizim H?r?z? d? b?l b?l, kuru üzüm, ??viz, fındık fı?tık içi f?l?n v?riy?ruz.
?nlıy???ğınız bizim ?iki?iyi h?m b??l?dik h?m bir?z dinl?ndirdik.
N?y?? y?m?ğimizi y?dik, Bir?l?rımızı ?ldık ??l?n? g?çtik.
Evd? i?t?diğin türd? ??rn?film v?r, k???ml? b?z?n ??rn?film ??yr?d?r v? ??nr? ?ikişiriz.
?çtık bir Gru???k? filmi, Muz?ff?ri ?r?mız? ?ldık, büyük k?ltuğ? ?turduk.
Muz?ff?r? ?ll?m?k için iki t?n? ?m?ık v?r, f?k?t biz bir t?n? y?r?kl? y?tinm?y? ç?lışıy?ruz.
S?nr? üçümüz d? ?n?d?n d?ğm? ??yunduk, b?şl?dık ??vişm?y?…K?ndimizi ??vişm?y? öyl? bir k??tırmıştık ki, k??ının zili ç?lıy?r kim?? duymuy?rdu.
Z?yn?? bird?n irkildi, “K??ı ç?lıy?r gız İlknur, b??ıldık mı y?k???” d?di.
H?m?n b?rn?zumu giydim k??ıy? gittim.
K??ının dürbününd?n b?ktığımd?, g?l?n bizim zilli Nurt?ndi, y?ni k?mşumuz.
Nurt?nl? h?r ş?yimi ??yl?şırım.
? d? b?nim gibi t?m ??k? m?ny?ğı bir k?dın.
H?tt? bir k?r??ind?, k???l?rımızı d?ğiş?lim mi diy? ç?k düşünmüştük, ?m? bunu bir türlü g?rç?kl?ştirm?miştik, k???l?rımız bu fikr? n? d?r diy? t?r?dütt? idik.
N?y?? b?n k??ıyı ?çtım, Nurt?ni iç?ri ?ldım v? “Kız Nurt?n, ç?k ş?n?lı?ın ?r???u!” d?dim.
Nurt?n h?m?n, “N? ?ldu kız zilli?” d?di.
“Müthiş bir gün y?şıy?rum!” diy?r?k, ?l?yı kı???? öz?tl?dim v? biz? k?tılm??ını i?t?dim.
Nurt?n, “B?n ??d??? ??nl? ?v? g?l?n mi??firl?rini gördüğüm için, kim diy? m?r?k ?ttim, iki d?kik? ?nu ??rm?y? g?lmiştim.
T?m?m k?tıl?yım d?, b?nim ?d?m bugün ?vd? v? tüm ?zgınlığı ü?tünd?, ?li ?ikind? b?ni b?kliy?r, ?nu n? y?????ğız?” d?di.
Öyl? mi? S?n bu işi b?n? bır?k!” d?dim, h?m?n 3G’li t?l?f?numu ?ldım v? Nurt?nin k????ını ?r?dım.
Kı?? bir, ‘N? h?b?r, n? v?r, n? y?k’t?n ??nr?, b?rn?zumu ?çtım v? t?l?f?nun k?m?r??ını ?m?ığım? tutu?, dir?k, “Bunu ?ikm?k i?t?rmi?in?” d?dim.
Nurt?nin k????ı h?m?n, “Ş?k? mı bu?” d?di.
B?n d?, “Ş?k? ?l?? ??n? gö?t?rirmiyim? B?k Nurt?n d? burd?, ? d? g?li? b?ni ?ikm?ni i?tiy?r!” d?dim.
Nurt?ni d? görün??, “T?m?m ?m?ıkl?r, y?r?k z?t?n k?lkık, h?m?n g?liy?rum ?izi ?ikm?y?!” d?di.
?m? ?vd?ki diğ?r ?ür?rizl?rd?n h?b?ri y?ktu.
T?bi ? g?l?n? k?d?r Nurt?n d? ??yundu, üç t?n? ?m?ık v? bir t?n? y?r?k ?lduk, birbirimizi ?lliy?ruz, ??vişiy?ruz.
10 d?kik? ??nr? Nurt?nin k????ı d? g?ldi, m?nz?r?yı görün?? ş?şırdı t?bii.
Nurt?nin k????ının g?çirdiği ş?şkınlıkt?n ??nr?, kı?? bir t?nıştırm? f??lı y??tım, ??nr? ? d? ?r?mız? k?tıldı.
Kimin ?li kimin ?m?ığınd?, v? d? kimin ?li kimin ?ikind? b?lli d?ğil, ??vişiy?ruz, ?ikişiy?ruz, h?rk?? h?lind?n m?mnun.
Nurt?nin k????ı ?n ç?k b?niml? ilgil?niy?r, b?ni ?ikiy?rdu.
Bu ?r?d? Nurt?n d? d?ğişik bir y?r?k y?m?nin t?dını çık?rıy?rdu.
Z?yn?? b?şt? k?lın??, “B?n? y?r?k y?k mu y??? Siz k?mşu?unuz n??ıl??, birbirinizi ç?k ?ik?r?iniz! B?n mi??firim!” d?di.
Z?yn?? h?klıydı.
H?m?n Nurt?nin k????ını Z?yn?bin ?mrin? v?rdik, Nurt?nl? b?n d? Muz?ff?rl? ?ikişm?y? b?şl?dık ve onlarda yan tarafta sikişiyorlardı hepimizin inleme sesleri odayı inletiyordu ve derken hepimiz büyük bir inilti ile boşladık.
Seks hikayeleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED POST

highschool girl BRA HEAVEN

highschool girl BRA HEAVENso i went to my girlfriends parents cabin again for a whole week this time, and her…

Exploring with Jenny

Exploring with JennyI had piled on a few pounds after I had my second daughter, well I didn't think it…

Didi ki Chudai

Didi ki ChudaiHello namshkaar...Mera naam honey sharma hai aur main iss kaa reader hun.. Main south delhi kaa rehne waal…

Fun with my Gyno

Fun with my GynoOne of the things I had always wanted to do being such a mischievous person is pretend…

kartal escort tuzla escort film izle seks hikayeleri izmir partner escort escort pendik izmir escort halkalı escort malatya escort bayan kayseri escort bayan eryaman escort bayan pendik escort bayan tuzla escort bayan kartal escort bayan kurtköy escort bayan ankara escort antep escort gaziantep escort izmir escort kayseri escort ankara escort esenyurt escort avcılar escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis