Komşu ogLuna verdim ..

Komşu ogLuna verdim ..

al?nt?d?r..

Kom?u ogLuna verdim …

Ben Nesrin. 36 ya??nda oldukça güzel bir kad?n?m. Memelerim kalçalar?m bir çok erke?i dönüp bakt?racak kadar güzeldir. E?im 39 ya??nda iyi bir i?i olan oldukça yak???kl? karizmatik bir erkek. Cinsel yönden hiçbir sorunumuz yok hemen her gece her türlü pozisyonda sevi?iriz. O konuda e?ime minnettar?m. Cinselli?imi ya?at?yor bana Geçen gece yine s?k? bir geceydi. 3 kere göklere ç?kard? beni. Sabah beni uyand?rmadan gitmi?ti. Saat on gibi uyand?m ç?r?lç?plakt?m yatakta daha memelerimden di? izleri geçmemi?ti. Harika bir geceydi gerçekten dü?ünüce içim ürperdi. Yatakta gerindim ellerim vücudumda dola?t?. Kalkt?m yataktan. Banyoya girdim. Du?umu ald?m. Yatak odas?nda aynan?n kar??s?nda vücudumu inceledim. Harika görünüyordu memelerim. Ama ayva sar?s? tüylerim uzam??t? az?c?k al?nmas? gerekti. Bu konuda e?imde bende çok hassas?z. Hiç tüy istemez vücudumda. Tekrar banyoya gittim a?dam? haz?rlad?m Temizli?imi yapt?m. Yine ?slanm??t?m asl?nda istiyordum yine bir ara e?ime telefon aç?p gelmesini bile istemeyi dü?ündüm ama i? yeri uzakt? hevesimi ak?ama b?rakt?m. A?dam bitmi?ti. P?r?l p?r?l olmu?tum. Du?a girmeden bir sigara içmek istedim. Üzerime bir ?eyler giyip sigaram? yakt?m balkona ç?kt?m. Temiz hava iyi gelmi?ti. Soka??n kö?esinden 2 kat alt?m?zda oturan lise bire giden kom?umuzun o?lu göründü Beni balkonda görünce merhaba Nesrin teyze dedi. Merhaba dedim Annesi de çal??t??? için evde yaln?z olacakt? ö?leden sonra. Apartmana girdi. Biraz sonra kap?m çal?nd?. Açt?m gelen O?uzdu. Hayrola o?uz dedim nesrin teyze biraz konu?a bilir miyiz dedi. Bende gel içeri bakal?m deyip içeri ald?m. Üzerimde aç?k bir ti?ört ve ?ort vard? hemen her yerim ortadayd?. Yemek yedin mi dedim hay?r dedi yemek haz?rlad?m ben mutfakta yemek haz?rlarken gözlerinin üzerimde dola?t???n? hissediyordum. Yemek yedi salona geçtik evet anlat bakal?m ne söyleyeceksin dedim. Yüzü k?zarm??t?. Nesrin teyze ama bu aram?zda s?r olarak kalacak de?il mi annemlere söylemeyeceksin dedi. Güldüm tamam senle s?rr?m?z olsun dedim. Yanaklar? biraz daha k?zarm??t?. Evet anlat bakal?m sorun nedir yoksa derslerinde problem mi var dedim. Yok dedi derslerim çok iyi. Bir sorun yok. Daha çok merak etmi?tim. Bir k?z arkada??m var dedi. Ooo basken büyümü?te k?z arkada?? olmu? eee dedim Nas?l gidiyor peki sorun ne. K?zla bulu?uyorlarm?? ayn? s?n?ftalarm??. Bir kere öpmü? onu ama ne yapaca??n? bilmiyormu? ne yapmas? gerekti?ini anlat?rm?ym???m. Güldüm bak sen demek k?za bi?iler yapmak istiyor. Ne yapmak istiyorsun dedim daha da k?zard? sevi?mek istiyorum dedi. Bir anda ?sland???m? hissettim.am?mdan ?l?k ?l?k bi?eyler ak?yordu a an offfffff çektim Ama ne yapaca??m? bilmiyorum dedi. Peki k?z arkada??n ne diyor bu i?e dedim onunda istedi?ini söyledi. Peki hiç porno film izledin mi dedim hay?r dedi. Birkaç kere porno resim gördü?ünü söyledi. Senin için ne yapabilirim dedim. Ne yapmam gerekti?ini bana anlat?r m?s?n dedi. Güldüm bak sen benden ona Siki?meyi ö?retmemi istiyordu. Peki dedim gel benimle yatak odas?na götürdüm onu yata?a yatmas?n? söyledim. Vcd ye bir porno film yerle?tirdim çal??t?rd?m bak bunu seyret benim anlatmamdan daha iyi dedim. Yata?a uzand? ba??n?n alt?na bir yast?k koydu. Onu öylece b?rakt?m banyoya gittim. Biraz önce yar?m b?rakt???m du?umu almaya. S?cak su bedenime de?ince yeniden kad?nl???m alevlendi.am?m? Avuçlad?m ?slak yan?yordu. Parmaklar?mla oynad?m kendimle nerdeyse bo?alacakt?m memelerim ?i?mi? uçlar? çivi gibi sertti. Yar?m saat kadar suyun alt?nda kald?m 2 kez bo?ald?m ama hala am?m v?c?k v?c?kd? osman?n içerde porno izledi?ini dü?üncesi ve yarra?? kalm?? ?imdi o?uza yard?mc? olmakla olmamak ras?nda tedirginlik ya??yordum bornozumu giyip ç?kt?m banyodan. Bakal?m bizim haylaz ne yap?yordu. Yatak odas?na girdim. Örtüyü üzerine çekti hemen ne yap?yorsun dedim hiç dedi. K?pk?rm?z?yd?. Filmdeki adam önündeki k?z? domaltm?? pompal?yordu. Yakla?t?m örtüyü çektim. Pantolonunu ç?karm?? dimdik yarra?? elinde birden ?ok oldu. Aman tanr?m bu neydi böyle. bu ya?ta 18 cm den büyüktü kal?n damarl? muhte?em bi?eydi. ?çim gitmi?ti. Yata??n kenar?na oturdum. Bornozum aç?lm?? memelerim görünüyordu. Yakla?t?m elime ald?m harikayd?. Daha ok?amadan k?pk?rm?z? oldu yapma nersin teyze bo?alaca??m der demez titremeye ba?lad? kas?ld?. Bo?al?yordu. Elimle koca yara?? karn?na do?ru yat?rd?m. F??k?rmaya ba?lad? yüzüne kadar gidiyordu f??k?rmalar bütün vücudu spermle kaplanm??t?. Sars?la sars?la bo?ald? titremesi geçmi?ti. Sakinledi .Kalk hemen dedim kalk do?ru banyoya. Utanm??t? kalkt? banyonun yolunu tuttu. Ben yata?a uzand?m daha yataktan e?imin sperm kokusu gitmemi?ti. ?imdi gencecik bir yarra??n kokusu vard? yatakta. Ne yapaca??m? ?a??rm??t?m. Ne yap?yordum ben hiç do?ru de?ildi bu yapt???m. Ama bir erke?in ilk kad?n? olmak san?r?m harika bir duyguydu. Dü?ünün hangi erkek ilk sikti?i kad?n? unutmaz ömür boyu. Ama yapmamal?yd?m. Bornozumun önünü kapatt?m. Banyodan ç?k?nca giyinip gitmesini isteyecektim. Odaya geldi vücudunda su damlalar? p?r?l p?r?l parl?yordu. Nesrin teyze dedi kad?nlar?n oras? çok küçük o kacaman ?eyler nas?l giriyor ki. Hem ben hemen bo?ald?m o adam k?z? yar?m saattir sikiyor kesin bende bir sorun var. Yok dedim sende sorun yok düzelir her ?ey merak etme. Peki dedi o darac?k yere sokunca ac?m?yor mu ? yakla?t? bornozumun önünü açt? bacaklar?m? aralad? kaymak gibi am?m önündeydi ?imdi yak?ndan incelemek istiyordu san?r?m. özlerime yalvaran gözlerle bakt?. Dokuna bilir miyim dedi. Islanm??t?m sular?m p?nar gibi geliyordu içerden. Cevab?m? beklemeden avuçlad? irkildim. B?rakt?m kendim bakal?m ne yapacakt?. Ok?amaya ba?lad? ç?ld?rt?yordu beni. Am?m?n dudaklar?n? aralad? akan s?v?lar? gördü. Parma??n? ?slakl???ma de?dirdi aç?lm??t? am?m iyice. Parma??yla oynamaya ba?lad?. Parma?? klitorisime de?dikçe irkiliyordum ?i?iyordu klitorsim. ?lgisini çekti oynamaya ba?lad? ç?ld?rd?m sanki kalçalar?m? kald?r?p yata?a vuruyordum. Birden ba??n? am?ma dayad?m ne yapaca??n? ?a??rd? hadi em dedim. Offff sanki am?m? a?z?na doldurup tamam?n? içine çekmeye ba?lad?. Harikayd? memelerimi avuçlay?p s?k?yordum. Birden dilini am?m?n derinliklerine soktu diliyle sikiyordu beni sanki. Kocamda harika emerdi ama bu ba?kayd?. Yan döndüm kal?n yara??n? elime ald?m damarlar? nab?z gibi at?yordu. Dilimi de?dirdim. Kas?ld? rahat b?rak kendini sen yalamaya devam et am?m? dedim Daha h?zl? girip ç?kmaya ba?lad? dili içime. yarra??n?n ba??n? dudaklar?m?n aras?na ald?m. Nefisti. Emmeye ba?lad?m nab?z gibi at?yordu a?z?mda. Tamam?n? alam?yordum a?z?ma yar?s?na kadar girip ç?k?yor p?r?l p?r?l parl?yordu. Art?k ç?ld?rm??t?m döndüm onu s?rt üstü yat?rd?m üzerine ç?kt?m. yarra?? am?ma de?mi?ti art?k. Oynat?yordum am?m?n dudaklar? aras?nda nas?l girecekti bu içime. Sular?m ak?yordu e?ildim biraz memelerim a?z?ndayd? ?imdi hoyratça emiyordu. Bir anda b?rakt?m kendimi k?l?ç gibi yara yara girdi köküne kadar nefesim kesilmi?ti.ooohhhhh ooffffff o?uz harika yarra??n var sik benii am?ma bassss köküne kadar diye inliyordum ve gö?üs uçlar?m çatlayacakd?? Biraz durdum nefeslendim içime al??mas?n? sa?lad?m. Sonra kalçalar?m? k?v?rmaya ba?lad?m. Ya? gibi girip ç?k?yordu içime. Yukar? yükselirken kalçalar?n? kald?r?yor içimden ç?kmak istemiyordu. H?zland?m h?zland?m memelerimi di?lerken kas?lmaya ba?lad?m o da titriyordu birden içime f??k?rtmaya ba?lad? ç?ld?rm??t?m geliyordum bende sars?la sars?la am?m?n derinlilerine f??k?rt?yordu bitirmi?ti beni. o?uz döllerini am?ma ak?t?yor ve s?cac?k dölleri vard??? ohhhhh bende inleye inleye bo?alt hepsini am?ma doldur am?m? döllerinle diye inliyordum Y???l?p kald?m üzerine nefes nefeseydik ikimizde sar?ld? bana . nesrin teyze ben seni siktim mi ?imdi dedi. Güldüm evet dedim. Siktin hem de çok güzel siktin. Dudaklar?na bir öpücük kondurdum. Hadi bakal?m banyoya dedim kalkt? bende kalkt?m onu banyoda bir güzel sabunlad?m yine kalkm??t? ama yeterdi bu kadar y?kand?k ç?kt?k hadi bakal?m bu günkü ya?ad?klar?m?z? kimseye söylemek yok bu bizim s?rr?m?z ?imdi giyin ve do?ru derslerinin ba??na dedim tamam dedi giyindi duda??ma bir öpücük kondurdu. Ve ç?k?p gitti. Ben öylece yata?a uzand?m. Tertemiz am?m tertemiz bir yarak taraf?ndan sikilmi?ti. Saatte alt?ya geliyordu zaten öylece uyumu?um. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama vücudumda gezinen nefesle uyand?m. E?imdi beni öyle görünce soyunmu? ve dudaklar? vücudumda gezintiye ç?km??t? bile. Döndüm sar?ld?m bir anda parma??n? gömdü am?ma s?r?ls?klam f?r?n gibiydi hayrola dedi bu gün bi?imi oldu güldüm yok dedim a?da yaparken azd?m gel o zaman dedi. Ve uçurmaya ba?lad? beni

günden sonra geceleri daha güzelle?mi?ti. E?imde fark etmi?ti bunu daha istekli sevi?iyor doymak bilmiyordum. E?im de iste?ime cevap veriyor her pozisyonda sikiyordu beni. Nerdeyse onu yatakta bekliyordum eve gelir gelmez Tahrik etmek için her ?eyi yap?yor önce küçü?ümün karn?n? doyuruyordum. Sonra du? yemek ve gecenin devam? yatakta emdire emdire dillete dillete siktiriyordum kendimi. E?imin hiç ?ikayeti yoktu. Bir dedi?imi iki etmiyor iste?imi hissetti?i anda biniyordu üzerime. Ben gündüzleri kom?umuzun o?lunun geli? gidi? saatlerinde ortalarda görünmüyor kar??la?mamaya çal???yordum. On gün kadar geçmi?ti. Hiç görmemi?tim. O da görü?mek için herhangi bir giri?imde bulunmam??t?. Asl?nda merak ediyordum ne yapm??t? ki. Bir gün saat birden sonra camdan bakarken onu gördüm. Apartmandan ç?k?yordu. Gayet ??k giyinmi? saçlar jölenmi? gidiyordu. San?r?m bulu?acaklard? bakal?m neler olacakt?. Asl?nda merak etmeme ra?men sormak ta istemiyordum zaten yanl?? bir i? yapm??t?m. Merak?m? gidermek için soraca??m her ?ey sanki bir ili?ki ba?latacakm?? gibi geliyordu bana. Güldüm apartmandan ç?karken perdeyi kapatt?m içeri girdim. Tv kar??s?na uzand?m kanallar aras?nda geziniyordum. Bir a?k filmi vard? kanallar?n birinde. Onu seyretmeye ba?lad?m. Filmin sonunda müthi? romantik bir öpü?me sahnesi vard?. Erkek k?z? vücuduna dayam?? sanki dudaklar?n? emiyordu. Am?m?n k?p?rdad???n? hissettim. Kilodumun üzerinden ok?ad?m s?m s?cakt?. Islakt?. Ama bir ?ey yapmak istemiyordum e?im ak?ama düzerdi beni nas?l olsa. Kalkt?m yerimden buzdolab?na gittim kendime bir so?uk bira ç?kard?m. Barda?a doldurdum. Köpürdü biran?n köpü?ünü çok severim. Hemen dudaklar?ma götürdüm. ?çerken ti?örtüme döküldü. Zaten sütyenim yoktu. Memelerim ?sland? uçlar? görünüyordu ti?örtün üzerinden. Kap?n?n zili çald?. ?a??rd?m. Kimseyi beklemiyordum bu saatte. Kim olabilirdi ki? Dü?meye bast?m a?a??daki kap? aç?ld?. Asansör çal??t?. Merakla bekliyordum. Asansörün kap?s? aç?ld?. Kom?umun o?luydu gelen. Ama giderkenki afra tafras?ndan eser yoktu. Saçalar da??lm?? darmada??nd?. Noldu Oguz dedim. A?lamaya ba?lad?. Nesrin teyzeeee. Gel dedim içeri gel a?lama anlat bakal?m noldu. Salona geçtik. Kanepeye oturduk. Boynuma sar?ld?. Hüngür hüngür a?l?yordu. Noldu anlat bakal?m dedim. Nesrin teyze dedi. Çok kötü… ya sakin ol anlat bakal?m neymi? kötü olan dedim h?çk?ra h?çk?ra anlatmaya ba?lad?. K?zla bulu?mu?lar ele ele tutu?mu?lar. Siki sertle?mi? tabi bu arada. K?z? öpmeye kalkm??. Dudaklar? dudaklar?yla bulu?unca k?z elini YARRA?INA atm?? bizimki heyecandan hemen bo?alm??. Her taraf? batm?? k?z ne o hemen bo?ald?n demi? gülmü? bizimk**e k?z?n yan?ndan kaçm?? a?layarak bana gelmi?. Hay Allah ne yapaca??m ben ?imdi. elimi yarra??na att?m ölü bal?k gibi yat?yordu. Pantolonu kilodu ?slakt?. Demek heyecandan bo?alm??t?. Kalk dedim hadi banyoya. Y?kan temizlen korkma her ?ey düzelir. Du?un sesi geliyordu. Biraz sonra ona havlu götürdüm bir ?eye ihtiyac?n var m? dedim yok nesrin teyze dedi. Du?un perdesini aralad?m bizimki vücudunu sabunluyordu. yarra?? bacaklar?n?n aras?ndan sark?p duruyordu. Seni sabunlamam? ister misin dedim zahmet etme nesrin teyze dedi. Yakla?t?m elinden sabunlu?u ald?m. S?rt?n? döndü sabunlad?m omuzlar?n? s?rt?n?. Kalçalar? çok güzeldi. Adeta bir genç k?z?nki gibi yeni tüylenmeye ba?lam?? darac?k ama ta? gibiydi. Heyecanlanm??t?m. Önünü döndürdüm. Boynunu gö?sünü sabunlad?m karn?n? sabunlad?m am?m s?cak s?cak ?slanm??t? gene. Kas?klar?na indim benim kas?klar?m kar?ncalan?yordu ama ona bir hareket yoktu. yrra??n? elime ald?m sabunlamaya ok?amaya ba?lad?m bizimkinden ç?t ç?km?yordu. Biraz u?ra?t?m. Yok hareket etmiyordu. Bak nesrin teyze kalkm?yor i?te ben erkekli?imi kaybettim art?k bundan sonra hiçbir kad?n? sikemem. Dur dedim sorun yok düzelir her ?ey. Dudaklar?na bir öpücük kondurdum benimde her yerim ?slanm??t?. Soyundum bende du?a girdim. Vücudundaki sabunlar? ak?tt?m. Birlikte du? al?p ç?kt?k. Yatak odas?na gittik ben yata?a s?rt üstü yatt?m o ayak ucuma oturdu. Ayaklar?m? ok?amaya ba?lad?. Yukar? do?ru ç?k?yordu. Aralad?m bacaklar?m? am?m gözlerinin önündeydi ?imdi. önce ürkekçe ok?ad? sonra avuçlad? ürperdim sular seller geliyordu yine am?mdan bir anda e?ildi dudaklar?n? yap??t?rd? am?m?n dudaklar?na çeke çeke emiyor dilini derinliklerimde dola?t?r?yordu. Bütün günün hareketi su olup ak?yordu am?mdan. Aya??m?n birini yarra??na de?dirdim. Hala hareket yoktu. Döndüm onu s?rt üstü yat?rd?m memelerimin ucu üzüm gibi kabarm??t?. Vücudunda dola?t?rmaya ba?lad?m göbe?ine geldim yarra??na do?ru hareketlendim. yarra??n? memelerimin aras?na ald?m k?p?rdam??t?. Ellerimle memelerimi s?k??t?rd?m. Hareketlenmi?ti. Bir anda fi?ek gibi f?rlad? yarra?? ta? gibi olmu? eski azametine kavu?mu?tu. ?imdi memelerimi sikiyordu. Devam ettim. Biraz sonra beni bir ç?rp?da ters döndürdü. S?rt üstü yat?rd? bacaklar?m? omzuna ald? yarra??n? bir ç?rp?da bast? am?ma. Ufffff oturtmu?tu köküne kadar ç?ld?rm??t?m kalçalar?m? yata?a vurmaya ba?lad?m h?zla sokuyor yava?ça geri çekiyor köküne kadar sapl?yordu.

Art?k tam bir erkek olmu?tu. Benim gibi sexsin her türlüsünü denemi? biri olarak göklere ç?kar?yordu. Vuruyordu ac?mas?zca am?ma bir an dü?ündüm bu o?lan ö?ret bana nesrin teyze deyip sikiyordu beni yoksa oyun mu yap?yordu. Böyle siken birine ne ö?retecektim ki. Ac?mas?zca bas?yordu. Uçuyordum. Bak ?imdi ben sana gösteririm. Yata?a yan döndüm onu yere indirdim. ?yice ay?rd?m bacaklar?m?. Aya??m?n birini gö?süne dayad?m. yarra??n?n ba??n? am?ma dayad?. Gö?süne dayad???m aya??mla köklemesini engelliyordum. Sadece ba??n? sokmas?na izin verdim. ?imdi yarra??n?n ba??n? am?m?n dudaklar?yla s?k?yordum peri?an olmu?tu. Aya??mla az?c?k yol verdim 2 cm daha girdi yine s?k?p gev?ettim. Sanki yarra??n? sa??yordum. Yükleniyordu köklemek için ama aya??m izin vermiyordu. Santim santim sokturup am?m?n dudaklar?yla s?k?yordum içimdeki muhte?em yarrak. Ç?ld?rm??t?k ikimizde. Uçuyordum art?k durmam imkans?zd?. Bir anda gö?sündeki aya??m? serbest b?rakt?m bir anda köküne kadar oturttu am?m?n derinliklerine. Nefes nefeseydik ikimizde. Biraz geri çekti kendini ba??na kadar ç?kard? am?mdan sanki içim bo?alm??t?. Bir anda köküne kadar saplad? dudaklar?mdan önce bir ahhhhhh döküldü. Sonra h?zland? h?zland? dudaklar?mdan dökülen ahhhhh oooooohhh lara dönü?mü?tü. Köklüyorduuu ohhh tutam?yorum kendimi h?zland? hazland? patlad? içime spermlerimi am?m?n dudaklar?n? dövüyordu ?imdi. ilk f??k?r???nda ben de kopmu?tum müthi? bir ?ekilde geliyordum dudaklar?m kurumu? nefes alam?yordum Bitmi?tik ikimizde y???ld? kald? üzerime . Ben mi ona siki?i ö?rettim omu beni sikti anlamam??t?m ama bitirmi?ti beni. Du?a girdi. Ben yataktan kalkacak gücü bulamad?m kendimde. Du?unu ald? giyindi dudaklar?ma bir öpücük kondurdu. Ç?k?p gitti. Öylece uyumu?um içimde bo?altt??? spermleriyle. Kocam?n gelmesine az kalm??t?. Öylece uyumu?um. E?im gelmi? beni öyle görünce soyunup yata?a girmi?. Memelerimi emerken uyand?m dur dedim çok terliyim du? al?p geleyim bo? ver du?u dedi. A?z?n? am?ma gömdü dili içimde geziyordu. ?çimde spermleri vard? k?z dedi am?n bu gün fena ballanm?? tad? çok güzel gündüz o?uzun içime f??k?rtt??? dölleri yalay?p yuttu. Nas?l derdim ki ona gündüz siktirdim kendimi senin bal dedi?in alt kat kom?umuzun spermleri. Sonra yarra??n? oturttu am?m?n derinlilerine dald?ra ç?kara yeniden uçurdu beni; yine harika bir gün ve gece ba?lang?c? olmu?tu. Kim bilir gece nas?l olacakt?…ama o?uz beni çat?r çat?r sikmeye devam ediyordu art?k ben ona kocac???m oda bana teyze yerin kar?c???m diyordu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED POST

Kız arkadaşımın hediyesiydi

Kız arkadaşımın hediyesiydi Doğum günümdü ve kız arkadaşlarımdan biri aradı bi süprizi olduğunu evde buluşmamızı ve hiç bi yere söz…

Ergenlik Maceraları..

Ergenlik Maceraları.. Şahinle çocuklutan beri iyi anlaşır birlikte zaman geçirirdik. ergenlik çağımızdada herşeyi birlikte keşfetmiştik ailesi gündüzleri işte olduğu için…

Swingers ve Cuckold için ilk tecrübe karıma masör

Swingers ve Cuckold için ilk tecrübe karıma masör Evleneli iki yıl olmuştu çocukta olunca karım iyice ev hanımı ve anne…

Annemin Mesleğini Seçtim escort Oldum – 2

Annemin Mesleğini Seçtim escort Oldum - 2 Bir Cuma günü idi, (iş) telefonum çaldı, cevap verdim. Arayan hatırlı bir müşterimdi,…

kartal escort tuzla escort film izle seks hikayeleri izmir partner escort izmir escort halkalı escort malatya escort bayan kayseri escort bayan eryaman escort bayan pendik escort bayan tuzla escort bayan kartal escort bayan kurtköy escort bayan ankara escort antep escort gaziantep escort escort izmir izmir escort izmir escort mersin escort escort mecidiyeköy ankara escort kayseri escort ankara escort esenyurt escort avcılar escort almanbahis almanbahis almanbahis yeni giriş almanbahis yeni giriş almanbahis almanbahis yeni giriş isveçbahis isveçbahis giriş isveçbahis isveçbahis giriş isveçbahis giriş keçiören escort konuşanlar izle mersin escort kızılay escort escort ankara hack forum eryaman escort escort demetevler escort ankara escort bayan izmir escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis